Ниигэм соёлой «САЙНУУ» гэhэн тусэл Оросой Холбооной ВЭБ.РФ-эй үүсхэл ба дэмжэлгээр, Гүрэнэй унаагай лизингово нэгэдэлэй, «ПроШкола» компаниин, Улаан-Үдэ хотын Захиргаанай оролсолготойгоор «Хэб—Хаб» гэhэн бүтээлшэ үйлэдбэриин түб бэелүүлнэ

Социокультурный проект «САЙНУУ!» создан по инициативе и при поддержке ВЭБ.РФ, реализуется Центром креативных индустрий «Хэб—Хаб» при участии Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), компании «ПроШкола» и Администрации г. Улан-Удэ

САЙН УУ! ГЭЭД УЛААН-ҮДЭЕЭ МЭНДЭШЭЛЭЕ!